Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Ιστορικό Συλλόγου

Ο Φ.Σ.Ι. ιδρύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.3601/1928 "περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων" και τον ΑΝ 1384 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν.3601 περί φαρμακευτικών συλλόγων". Λειτουργεί υπό την μορφή ΝΠΔΔ, η δε λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων και τον Εσωτερικό του Κανονισμό. Ανώτατο όργανο του Φ.Σ.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση , η οποία συνέρχεται τακτικά. Μέλη του Φ.Σ.Ι. γίνονται υποχρεωτικά όλοι οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν νόμιμα δικό τους φαρμακείο στην Νομό Ιωαννίνων. Πάντα τα μέλη του Φ.Σ.Ι. οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Στον Φ.Σ.Ι. τηρείται μητρώο των εγγεγραμμένων φαρμακοποιών, καθώς και ατομικοί αυτών φάκελοι. Σήμερα αριθμεί 153 μέλη και παρέχει σε αυτά πολλαπλές υπηρεσίες
Ο Φ.Σ.Ι. διοικείται από 9μελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν προκύπτει ανάγκη η εκπροσώπηση του Φ.Σ.Ι. ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου ενεργείται υπό του Προέδρου του Δ.Σ. Από την Γ.Σ. εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι του Φ.Σ.Ι. - εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ.

Περαιτέρω , στον Φ.Σ.Ι. λειτουργεί και Πειθαρχικό Συμβούλιο, στον οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΔΣ 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη που ορίζονται με τις εκλογές του συλλόγου. Ο Φ.Σ.Ι. παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο κατά τα ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο, η λειτουργία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φ.Σ.Ι. Ο Φ.Σ.Ι. από την ίδρυση του και δώθε :

Έχει συνάψει συλλογικές συμβάσεις με Ασφαλιστικά Ταμεία , αναλαμβάνοντας ρόλο διεκπεραιωτή. Με το να μεσολαβεί και να παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες συνταγές των φαρμακείων-μελών του, επιτυγχάνει δια της αποφυγής γραφειοκρατικών διαδικασιών, την έγκαιρη εξόφλησή τους, προωθώντας έτσι σημαντικά τα συμφέροντα των μελών του.

Ο Φ.Σ.Ι. ιδρύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.3601/1928 "περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων" και τον ΑΝ 1384 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν.3601 περί φαρμακευτικών συλλόγων". Λειτουργεί υπό την μορφή ΝΠΔΔ, η δε λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων και τον Εσωτερικό του Κανονισμό. Ανώτατο όργανο του Φ.Σ.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση , η οποία συνέρχεται τακτικά. Μέλη του Φ.Σ.Ι. γίνονται υποχρεωτικά όλοι οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν νόμιμα δικό τους φαρμακείο στην Νομό Ιωαννίνων. Πάντα τα μέλη του Φ.Σ.Ι. οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Στον Φ.Σ.Ι. τηρείται μητρώο των εγγεγραμμένων φαρμακοποιών, καθώς και ατομικοί αυτών φάκελοι. Σήμερα αριθμεί 153 μέλη και παρέχει σε αυτά πολλαπλές υπηρεσίες
Ο Φ.Σ.Ι. διοικείται από 9μελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν προκύπτει ανάγκη η εκπροσώπηση του Φ.Σ.Ι. ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου ενεργείται υπό του Προέδρου του Δ.Σ. Από την Γ.Σ. εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι του Φ.Σ.Ι. - εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ.

Περαιτέρω , στον Φ.Σ.Ι. λειτουργεί και Πειθαρχικό Συμβούλιο, στον οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΔΣ 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη που ορίζονται με τις εκλογές του συλλόγου. Ο Φ.Σ.Ι. παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο κατά τα ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο, η λειτουργία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φ.Σ.Ι. Ο Φ.Σ.Ι. από την ίδρυση του και δώθε :

Έχει συνάψει συλλογικές συμβάσεις με Ασφαλιστικά Ταμεία , αναλαμβάνοντας ρόλο διεκπεραιωτή. Με το να μεσολαβεί και να παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες συνταγές των φαρμακείων-μελών του, επιτυγχάνει δια της αποφυγής γραφειοκρατικών διαδικασιών, την έγκαιρη εξόφλησή τους, προωθώντας έτσι σημαντικά τα συμφέροντα των μελών του.

· Παρέχει ενημέρωση για όποια καινούργια εγκύκλιο ή ρύθμιση υπάρχει από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

· Παρεμβαίνει σε ρυθμίσεις που βλάπτουν τον κλάδο ή την ατομική εργασία των μελών

· Παρεμβαίνει δυναμικά σε περιπτώσεις προβλημάτων μελών του με Ταμεία, τα οποία συνάπτουν ατομικές συμβάσεις με αυτά.

· Συμμετέχει δια αντιπροσώπων του στους ελέγχους που διενεργούν τα εντεταλμένα όργανα της Νομαρχίας κατά την επιθεώρηση υπό ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων προκειμένου να τους δοθεί άδεια λειτουργίας .

· Παραδίδει τις βεβαιώσεις εισφορών του ΤΣΑΥ

· Εκτός των υπηρεσιών εξυπηρέτησης ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων φροντίζει εξίσου για την ενημέρωση και ψυχαγωγία των μελών του

· Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους φαρμακοποιούς αλλά και για τους υπαλλήλους των φαρμακείων, για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από το φαρμακείο.

· Διοργανώνει συνεστιάσεις και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις

· Φροντίζει να παρέχει σε μηνιαία βάση στους φαρμακοποιούς-μέλη του την κατά το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα επιστημονικά και κλαδικά Τέλος, φιλοδοξία και προτεραιότητα του Δ.Σ. του Φ.Σ.Ι. είναι ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος και η παροχή αμέριστης συμπαράστασης στον φαρμακοποιό των Ιωαννίνων, στα τυχόν επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.Διατελέσαντες Πρόεδροι από το 1975 μέχρι σήμερα :

• 1975 Γεωργάτης Ιωάννης
• 1979 Γεωργάτης Ιωάννης
• 1980 Σάλτας Παναγιώτης
• 1982 Φαρμάκης Απόστολος
• 1983 Περώνης Δημήτριος
• 1986 Περώνης Δημήτριος
• 1989 Παντελή Μαρία
• 1992 Παντελή Μαρία
• 1995 Παντελή Μαρία
• 1998 Παντελή Μαρία
• 2001 Σταματέλου-Μπούση Αναστασία
• 2004 Σταυρόπουλος Σταύρος
• 2007 Σταυρόπουλος Σταύρος
• 2010 Γιαννούλης Χαρίλαος
• 2012 Μαρέτης Ανδρέας
• 2013 Ντούσκας Θεόδωρος
• 2017 Μήτρικας Δημήτριος
• 2020 Μήτρικας Δημήτριος
• 2023 Δουβανάς Παύλος

https://deutsche-apotheke.net/tamoxifen https://deutsche-apotheke.net/dapoxetin

 

Επικοινωνία

Φ.Σ. Ιωαννίνων
Γεωργίου Παπανδρέου 2
45221, Ιωάννινα
τηλ. 26510 26758
info@fsioanninon.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Ημερολόγιο

April 2024
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Είσοδος μελώνetesta-logo

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστότοπου k-provoli
Ermis
Ειδήσεις, marketing και εκπαίδευση για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό | Κάρτα πελάτη για το φαρμακείο