Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΠΦΣ: Ρυθμίζεται με Νόμο το θέμα των πληρωμών των ταμείων
Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 14:55

 

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 113Α/18 Μαϊου 2011, που ψηφίστηκε χθες, και αφορά στον Νόμο 3965/2011 για "Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". Συγκεκριμένα, με το άρθρο 24, παράγραφος 2, ρυθμίζεται το θέμα των πληρωμών των ταμείων και το θέμα των παρέδρων του ελεγκτικού συνεδρίου.

 

Άρθρο 24

1. α) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μπορούν να κατέχουν παράλληλα αντίστοιχη θέση Διοικητή ή Προέδρου ή Υποδιοικητή ή Αντιπροέδρου άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3918/2011 (Α΄ 31).

Για το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησης, οι ανωτέρω δικαιούνται τις αποδοχές μόνο από τον ένα φορέα απασχόλησής τους, που οι ίδιοι επιλέγουν.

Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ως προς το διορισμό Διοικητή ή Προέδρου Ασφαλιστικού Οργανισμού δεν ισχύουν, μόνο για την ανωτέρω περίπτωση.

β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται η εξής φράση: «με τους αναπληρωτές τους.»


2. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμηθευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων. Όσον αφορά στην πληρωμή των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ο.Π.Α.Δ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ.

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον Ο.Π.Α.Δ., κατά τις κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 2.3.2011 και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του Ο.Π.Α.Δ.


3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3892/2010 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το σκοπό:

α) του ελέγχου της εκκαθάρισης των συνταγών και παραπεμπτικών, β) της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης και γ) του ελέγχου των παραβάσεων της συνταγογράφησης και της εφαρμογής της φαρμακευτικής και λοιπής περί
υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας, καθώς και της επιβολής των προβλεπόμενων προς τούτο κυρώσεων.

Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αφορά τον εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας.

Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στη σύνταξη αιτιολογημένων εκθέσεων ως προς τις διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο που
διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να επιληφθεί το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.).»


β) Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄, ως ακολούθως:
«στ. τον έλεγχο της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων στη συνταγογράφηση και στην εφαρμογή της φαρμακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας.»


4. Της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, σε περίπτωση έλλειψης,
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ Οικονομικού, με γνώσεις στην Πληροφορική.

 

Επικοινωνία

Φ.Σ. Ιωαννίνων
Γεωργίου Παπανδρέου 2
45221, Ιωάννινα
τηλ. 26510 26758
info@fsioanninon.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Ημερολόγιο

May 2024
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Είσοδος μελώνetesta-logo

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστότοπου k-provoli
Ermis
Ειδήσεις, marketing και εκπαίδευση για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό | Κάρτα πελάτη για το φαρμακείο